مترجم سایت

سران فتنه را محاکمه کنید مایه ننگ ملت خواص بی بصیرت رزم رستم و virus - نارسینا
X
تبلیغات
زولا
کنون رزمVirus و رستم شنو                              دگرها شنیدستی این هم شنو
که اسفندیارش یکیDisk داد                              بگفتا به رستم که ای نیکزاد
در اینDisk باشد یکیFile ناب                            که بگرفتم ازSite افراسیاب

کنون رزمVirus و رستم شنو                              دگرها شنیدستی این هم شنو
که اسفندیارش یکیDisk داد                              بگفتا به رستم که ای نیکزاد
در اینDisk باشد یکیFile ناب                            که بگرفتم ازSite افراسیاب

چنین گفت رستم به اسفندیار                           که من گشنمه نون سنگک بیار

جوابش چنین داد خندان طرف                            که من نون سنگک ندارم به کف
برو حال می کن بدینDisk هان!                          که هم نون و هم آب باشد در آن
تهمتن روان شد سوی خانه اش                         شتابان به دیدار رایانه اش
چو آمد به نزدTower Mini اش                            بزد ضربه بر دکمهPower اش
دگر صبر و آرام و طاقت نداشت                           هر آنDisk را درDriveاش گذاشت
نکرد هیچ صبر و نداد هیچ لفت                          یکیList ازRoot دیسکت گرفت
در آنDisk دیدش یکیFile بود                            بزدEnter آنجا و اجرا نمود
کز آن یکDemo شد پس از آن عیان                   ابا فیلم و موزیک و شرح و بیان
به ناگه چنان سیستمش کردHang                    که رستم در آن ماند مبهوت و منگ
چو رستم دگر باره Reset نمود                          همی کردHang و همان شد که بود
تهمتن کلافه شد و داد زد                                 ز بخت بد خویش فریاد زد
چو تهمینه فریاد رستم شنود                            بیامد که لیسانس رایانه بود
بدو گفت رستم همه مشکلش                         وز آنDisk و برنامه خوشگلش
چو رستم بدو داد قیچی و ریش                        یکی دیسکBootadle آورد پیش
یکیToolkit اندر آنDisk بود                             بر آورد آن را و اجرا نمود
همی گشتToolkit بهHarb اندرش                   چو کودک که گردد پی مادرش
به ناگه یکی رمزVirus یافت                             پی حذف امضای ایشان شتافت
چو Virus را نیک بشناختش                            هر ازSector Boot بر انداختش
یکی ضربه زد بر سرش Toolkit                        که هرByte آن گشت هشتادBit
به خاک اندر افکندVirus را                               تهمتن به رایانه زد بوس را
چنین گفت تهمینه با شوهرش                         که این بار بگذشت از پل خرش
دگر باره اما خریت مکن                                   ز رایانه اصلا تو صحبت مکن
قسم خورد رستم به پروردگار                           نگیرد دگر Disk از اسفندیار
منبع:ابتکار